ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities:

 1. Funbadges: Funbadges Nederland, gevestigd te Barendrecht Banjohof 43
 2. Klant: degene met wie Funbadges een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Funbadges en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden.

 1. Deze voorwaarde zijn toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en levering van diensten of producten door of namens Funbadges.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

Gevolgen niet tijdig bepalen

 1. Betaalt de klant niet binnen overeengekomen termijn dan is funbadges gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waar bij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Funbadges.
 3. De incassokosten worden bekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaald, mag Funbadges zijn verplichtingen opschorten tot dat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, of surseance van betaling aan zijde van de klant, zijn de vorderingen van Funbadges op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomt door Funbadges, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Funbadges te betalen.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomt voortvloeiende verbintenis op te schorten

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Funbadges te verrekenen met vordering op Funbadges.

Garantie

Vrijwaring

De klant vrijwaart Funbadges tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Funbadges geleverde producten en/of diensten.

Klachten

Indien er klachten zijn over Funbadges kunnen consumenten terecht bij de mailbox Post@funbadges.nl

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan Funbadges.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat er een ingebrekestelling Funbadges ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Aansprakelijkheid Funbadges

 1. Funbadges is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien ervoor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Funbadges aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Funbadges is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Funbadges aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, Omschrijven op de website of in de catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot de schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichtingen.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Funbadges vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis daarvanuit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Funbadges toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichting door Funbadges niet blijvend of tijdelijk onmiddellijk, Dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Funbadges in verzuim is.
 3. Funbadge heeft het recht dan de overeenkomt met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of tijdig na komt, dan wel indien Funbadges kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen na komen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Funbadges in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Funbadges kan worden toegerekend in een van de wil van Funbadges onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Funbadges kan worden verlangd
 • Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 • Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Funbadges 1 ov mee verplichtingen naar de klant niet kan aankomen, Dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Funbadges er weer aan kan voldoen
 • Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalender dagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk of gedeeltelijk ontbinden.
 • Funbadges is een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van overeenkomst

Indien er na afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Funbadges is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Funbadges zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Funbadges.
 2. Deze bepaling geldt als een bediening met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarde nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in geval van vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Funbadges bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

 1. Op iedere overeenkomt tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassingen.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Funbadges is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01.04.2019